Skip links

TPM

Tarjeta professional del metall

Tal com preveu el Conveni col·lectiu estatal de la indústria, les noves tecnologies i els serveis del sector del metall (Codi conveni núm. 99003435011900), regula la previsió d'un sistema d'acreditació en matèria de formació preventiva, a través de l'emissió d'una Targeta Professional del Metall.

La targeta professional del Metall (TPM) és el document expedit per la FMF que constitueix la manera d'acreditar, entre altres dades, la formació específica rebuda per la persona treballadora en matèria de prevenció de riscos laborals. Amb aquesta també s'acredita la categoria o grup professional i els períodes d'ocupació en les diferents empreses en què hagi treballat.

Qui se'n pot beneficiar?

Se'n poden beneficiar treballadors a l'atur que mínim hagin cotitzat un període de 30 dies, treballadors per comptes aliè i treballadors autònoms.

Quin cost té?

Aquesta targeta no té cap cost per al treballador; per aquell treballador que estigui en situació d'alta l'empresa haurà de pagar l'import de 25 € +IVA.

TPM
PAS 1

Previ a la sol·licitud s'han d'adjuntar els següents documents

  • Foto de carnet
  • Fotocopia DNI/NIE vigent
  • Informe de vida laboral
  • Certificació per part de l'empresa de què s'està treballant al sector del metall, o última nòmina cobrada
  • Copies compulsades de certificacions de cursos en matèria de prevenció de risc laboral
PAS 2

Emplenar la sol·licitud, en què ens hauran de facilitar mail de contacte, número de telèfon.

PAS 3

En un període no superior a tres setmanes; rebràs un mail amb la clau per poder descarregar la TPM (recordem que aquesta targeta no és física).