Skip links

El cost de l’absentisme en el sector del metall

Lleida, 3 de juliol de 2024.

La patronal espanyola del metall, CONFEMETAL, ha publicat l’informe ‘L’absentisme laboral per contingències comunes en el Sector de la Metal·lúrgia’ en col·laboració amb l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball, AMAT. El document permet analitzar les ineficiències en l’absentisme derivat de la incapacitat temporal per contingència comuna i conèixer diverses propostes de millora en la seva gestió.

L’any 2023, el nombre de baixes per malalties o accidents no laborals per a la població protegida pel sector de mútues en el sector metal·lúrgic va ser de 1.321.382, amb un increment del 11,21% respecte al 2022. El cost directe per a les empreses, més l’import de les prestacions econòmiques de Seguretat Social a càrrec de les mutues per als processos d’incapacitat temporal per contingències comunes per a la població protegida pel sector de mutues en el sector metal·lúrgic, va ascendir el 2023 a 4.020,18 milions d’euros, amb un increment del 19,47% respecte al 2022.

El total nacional per a la població protegida pel sector de mutues en l’exercici 2023 va ascendir a 15.696,59 milions d’euros, amb un increment interanual del 17,37%. Si s’inclou el cost dels processos d’incapacitat temporal per contingències comunes de les entitats gestores de la Seguretat Social, el cost se situa en 25.326,65 milions d’euros. L’increment del cost de la Incapacitat Temporal per Contingències Comunes, ITCC, per a la totalitat del sistema en els últims cinc anys ha estat del 73,93%.

El laberint burocràtic de la gestió de l’ITCC, les llistes d’espera en la Sanitat Pública i el risc d’ús indegut de les prestacions originen aquest major despesa, perjudiquen la salut dels treballadors, incrementen encara més la càrrega assistencial d’una Sanitat Pública saturada, minven la competitivitat de les empreses i lastran la creació d’ocupació i el creixement econòmic, a curt, mitjà i llarg termini.

L’actuació sanitària per part de les Mutues col·laboradores amb la Seguretat Social en processos d’ITCC diagnosticats com a patologies traumatològiques, i l’agilització de la tramitació administrativa, permetrien recuperar en vint-i-quatre dies menys la salut dels més de 317.000 Treballadors del Sector Metal·lúrgic diagnosticats amb aquestes patologies.
Així mateix, ajudarien a reduir les llistes d’espera als Serveis Públics de Salut, reduirien, en el Sector Metal·lúrgic, una despesa innecessària de 712 milions d’euros, dels quals 450 milions són a càrrec de les comptes públiques de Seguretat Social i altres 262 amb càrrec directe a les empreses.

Font: Confemetal